Znajdź nas na

FAKTY

Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego trafią „na wokandę”!

Wracamy do dwóch uchwał podjętych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego, które zostały unieważnione przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Mowa o uchwale w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego Dariuszem Czupryńskim, reprezentującym Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, a także w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Podcza nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka odbyła się w środę, 13 stycznia, radni większością głosów zadecydowali o wniesieniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Czy Sąd przyzna rację radnym, czy podtrzyma decyzję wojewody?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

To nie pierwszy taki przypadek w tej kadencji Rady Powiatu Ostrowieckiego, kiedy uchwały podjęte przez radnych zostają unieważnione rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody świętokrzyskiego. W 2019 roku opisywaliśmy batalię z komisją rewizyjną w roli głównej. W grudniu 2018 roku radni powiatowi wybierali komisje stałe rady, w tym tę najważniejszą – komisję rewizyjną. Nie znalazł się w niej żaden z radnych PiS, chociaż według „Ustawy o samorządzie powiatowym” w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając, że komisja rewizyjna nie została wybrana zgodnie z ustawą. Z decyzją wojewody nie zgodziła się z kolei większość w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję wojewody, oddalając skargę  stwierdzając tym samym, że Komisja Rewizyjna została powołana niezgodnie z obowiązującą ustawą.

Czy tak będzie i tym razem? 30 grudnia informowaliśmy o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego, który unieważnił w całości uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego, Dariuszem Czupryńskim. 

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wicewojewoda powołuje się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Kielcach z dnia 31 października 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 595/12: ,,To, że rada gminy posiada kompetencję do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, nie oznacza, że może to zrobić w każdej sytuacji. Każde rozstrzygnięcie organu administracji publicznej powinno być uzasadnione przez odwołanie się do prawa, nawet jeśli mowa o rozstrzygnięciach uznaniowych”. Orzeczenie to choć dotyczy rady gminy znajduje zastosowanie także i w tym przypadku.

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody nie zgodziła się większość radnych powiatowych (13 radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego i 1 radny niezależny, od głosu „wstrzymało się” 7 radnych z Klubu PiS).

W uzasadnieniu do uchwały, pod którym podpisał się Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, czytamy m.in., że „w przedstawionym wniosku pracodawca określił, iż pracownik wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Pracodawca nie przedstawił jednak żadnych okoliczności potwierdzających charakter, rodzaj, intensywność pracy, wykonywanej przez pracownika. Pracodawca ograniczył się jedynie do arbitralnego stwierdzenia postępowania niezgodnego z jego przeznaczeniem i celem. Rada powiatu co prawda nie ma podstaw do kwestionowania stanowiska pracodawcy, ale również rada powiatu, uwzględniając kategoryczność odmowy zgody w sytuacji, gdy przyczyna mogła wynikać z wykonywania mandatu radnego wynikająca z  przepisu art. 22 ust. 2 USP, powinna mieć pewność, że przyczyna wniosku nie jest podyktowana tymi przyczynami lub podjąć decyzję oceniając wszystkie okoliczności sprawy. Cyt. przepis wskazuje również, że rada jest uprawniona podjąć decyzję  odmawiająca zgody  na rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, lecz z okoliczności sprawy wynika, że nie wystąpiły przesłanki, do rozwiązania stosunku pracy z radnym.”

O sprawie radnego  Dariusza Czupryńskiego informowaliśmy tutaj:  

Otwartym pozostaje pytanie czy Rada Powiatu Ostrowieckiego podobną decyzję podjęłaby w sprawie radnego, nie będącego członkiem KWW Jarosława Górczyńskiego?  

W przypadku uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” radni 15 głosami „za” przy 7 „wstrzymujących się” (Klub PiS), zdecydowali, że i ta uchwała trafi „na wokandę”. 

Sprawę opisywaliśmy tutaj:

– Rada Powiatu Ostrowieckiego stwierdza, iż bogate orzecznictwo zacytowane w zawiadomieniu o wszczęciu  postępowania nadzorczego dotyczy a priori sytuacji wadliwej treści uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, co w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, gdyż uchwała  w sprawie  rocznego programu i zasad współpracy powiatu z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności nie będąc źródłem praw  i obowiązków mieszkańców powiatu nie jest aktem  prawa miejscowego. W tym zakresie uchwała nie posiada walorów normatywności oraz nie spełnia cech właściwych dla aktu prawa miejscowego. W konsekwencji nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego – czytamy w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjdzie nam jeszcze poczekać, ponieważ według prawa ma on na to 30 dni. Do tematu powrócimy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this