Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Kto zdecydował o sprzedaży budynku po dawnym młynie Saskich? 

28 kwietnia 2016 roku radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podejmując uchwałę zdecydowali jednogłośnie o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Adama Wardyńskiego (m.in budynku po dawnym młynie Saskich) w Ostrowcu Św. Projekt opiniowany był przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. „– Proszę Przewodniczącego Komisji – Kamila Stelmasika o opinię Komisji. Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik – Komisja również pozytywnie odniosła się do projektu uchwały” – zapisano w protokole wspomnianej sesji.

Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W porządku obrad sesji Rady Miasta Ostrowca Św. z 28 kwietnia 2016 roku znalazła się uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości, a konkretnie nieruchomości zabudowanych, oznaczonych jako działki gruntu: a) nr 3/4 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3, b) nr 96/1 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1398 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4, 2) działki gruntu nr 3/20 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00054081/4,  stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr. Adama Wardyńskiego.

Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest właścicielem działek gruntu opisanych w § 1 uchwały, które w terenie tworzą całość fizyczną, o całkowitej powierzchni 0,3419 ha. Na gruncie usytuowany jest budynek, który w latach ubiegłych pełnił funkcję młyna, a obecnie nie jest wykorzystywany. Działki położone są w sąsiedztwie nieruchomości wykorzystywanej przez Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych oraz nieruchomości zajmowanych przez instytucje państwowe, tj. Prokuraturę Rejonową, PZU, Bank Spółdzielczy, Straż Pożarną. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren na którym znajdują się w/w działki przeznaczony jest pod usługi miastotwórcze (usługi kultury, oświaty, administracji) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Jako przeznaczenie uzupełniające przewidziana jest zabudowa o funkcji usług gastronomii i handlu oraz prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej. Mając na uwadze, iż działki, o których mowa wyżej nie są planowane pod realizację inwestycji gminnych, proponuje się przeznaczyć je do sprzedaży w drodze łącznego przetargu nieograniczonego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Źródło: BIP Urząd Miasta w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

Zgodnie z jej treścią  szczegółowe warunki przetargu ustalić miał Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uwzględniając zasady i tryb postępowania określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest przyjęcie przedłożonego projektu uchwały. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźć można również protokoły z sesji z kadencji 2014-2018. Nie trudno dotrzeć do tego z 28 kwietnia 2016 roku. Czytamy w nim:

Przewodnicząca RM – I. Renduda-Dudek – I kolejny projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wardyńskiego. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta. Proszę Przewodniczącego Komisji – Kamila Stelmasika o opinię Komisji. Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. StelmasikKomisja również pozytywnie odniosła się do projektu uchwały. 

Przewodnicząca RM – I. Renduda-Dudek – Dziękuję. Czy Państwo Radni mają uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wardyńskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. 

Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.”

W ówczesnym składzie rady znaleźli się: Irena Renduda-Dudek, Kamil Długosz, Marta Woźnicka-Kuzdak, Mariusz Łata, Kamil Stelmasik, Włodzimierz Stec, Paweł Celebański, Artur Głąb, Dariusz Kaszuba, Irena Kowalczyk-Kwiecień, Małgorzata Krysa, Kamil Kutryba, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Włodzimierz Sajda, Daniel Strojny, Jerzy Wrona, Artur Zawadzki, Marcin Marzec, Stanisław Choinka, Joanna Pikus, Marek Giemza i Urszula Uba.

Fragment protokołu z Nr XXXII/2015 z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Zgodnie z opisem zamieszczonym na fanpage-u  Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim „Ostrowiecki młyn powstał w ramach budowy kompleksu budynków Browaru Saskich. Obiekt wbudowano w latach 1908-1910. Samodzielnie prowadził go Stanisław Leon Saski, syn właściciela radomskiego browaru, Juliusza Saskiego, który w czasie pierwszej wojny światowej doprowadziłdo młyna i browaru bocznicę kolejową. W 1918 r. umarł Juliusz Saski i nastąpił podział jego majątku. W jego skład wchodziła oprócz browaru również m.in. słodownia, stolarnia, suszarnia i wspomniany młyn parowy. Firma rozwijała się i jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej zmieniła szyld na Browar Parowy, Słodownia, Młyn i Fabryka Wód Gazowych w Ostrowcu nad Kamienną. W młynie produkowano około 550 ton mąki. Po przejęciu majątku przez władze komunistyczne, w 1947 r. spadkobiercy Stanisława Saskiego wystąpili do sądu w Warszawie o reprywatyzację przedsiębiorstwa, które w tym czasie zostało podzielone na browar, fabrykę lemoniady i młyn. Bezskutecznie, bo przez dekady na majątku Saskich działalność prowadziły przybierające różne nazwy państwowe zakłady. Od tego momentu rozpoczął się proces postępującej degradacji zabudowań kompleksu.”

Niestety na FB MCK-u nie podano źródła informacji. 

Źródło: FB Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św.

W opracowaniu mgr inż. arch. Marka Pak z 16 kwietnia 2010 roku pt.  „Ostrowiecki Browar Kultury Uwarunkowania historyczne oraz wytyczne konserwatorskie dla terenu objętego inwestycją” czytamy zaś: „Usytuowany przy ul. Adama Wardyńskiego, murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, przykryty dwuspadowymi dachami o konstrukcji drewnianej. Tworzą go dwa segmenty o różnej wysokości: wschodni o 4 nierównych kondygnacjach i zachodni – 3 kondygnacje. Na fasadach zastosowano ciekawy detal architektoniczny. Młyn wybudowany został łącznie z browarem (działka wyodrębniona po nacjonalizacji browaru nr ew. 36.2-3/4) w latach 1908 -1910. W latach 60 -tych dobudowano od północy parterową portiernię i pomieszczenie wagi, a od zachodu parterowy budynek administracyjny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem stropów zdewastowanych przy demontażu urządzeń młynarskich.”

Źródło: „Ostrowiecki Browar Kultury Uwarunkowania historyczne oraz wytyczne konserwatorskie dla terenu objętego inwestycją” Marek Pak

Jak wyglądałby dziś budynek młyna, gdyby siedem lat temu radni nie zdecydowali o jego sprzedaży? 

Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info
Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this