Znajdź nas na

FAKTY

Uchwała Rady Powiatu Ostrowieckiego, dotycząca odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Czupryńskim – unieważniona przez wojewodę!

Wojewoda Świętokrzyski, rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił w całości uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. W uzasadnieniu czytamy m.in, że doszło do naruszenia prawa. To kolejna uchwała Rady Powiatu Ostrowieckiego, która została podważona przez organ nadzoru. Teraz na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Zdjęcie ilustracyjne Dariusz Czupryński. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że  20 listopada podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, 13 głosami „za” (radni z KWW Jarosława Górczyńskiego) przy jednym głosie przeciw (Marka Bilskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości), a także 4 głosach „wstrzymujących się” (radni z Klubu PiS) podjęta została uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego, Dariuszem Czupryńskim, który według swojego pracodawcy wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Radny zatrudniony jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski jako organ nadzoru skierował do Rady Powiatu zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. Rada Powiatu udzieliła wyjaśnień, z których wynika, że podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale. 

Okazuje się jednak, że treść uchwały narusza zarówno art. 7 Konstytucji RP, jak i art. 22 ust. 2 Ustawy o Samorządzie Powiatowym. Art. 7 Konstytucji mówi bowiem, że organy władzy publicznej działając na podstawie i w granicach prawa, Ustawa o samorządzie powiatowym z kolei, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

– Rozszerzenie zakresu tej ochrony prawnej stanowi naruszenie zasady równości wobec prawa oraz zasady praworządności uregulowanej w art. 7 Konstytucji RP. Zwraca na to uwagę A. Rzetecka-Gil [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz red. Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, 2019, wyd. 2, Legalis, komentarz do art. 22 u.s.p.: ,,W przypadkach, w których rozwiązanie stosunku pracy nie ma związku z wykonywaniem mandatu radnego, cecha sprawowania tej funkcji traci przymiot istotności, uzasadniający dopuszczalność różnicowania sytuacji prawnej pracowników (radnych i niebędących radnymi) w zakresie rozwiązania stosunku pracy – czytamy w uzasadnieniu, pod którym podpisał się Rafał Nowak, wicewojewoda Świętokrzyski. 

Wicewojewoda w uzasadnieniu powołuje się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Kielcach z dnia 31 października 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 595/12: ,,To, że rada gminy posiada kompetencję do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, nie oznacza, że może to zrobić w każdej sytuacji. Każde rozstrzygnięcie organu administracji publicznej powinno być uzasadnione przez odwołanie się do prawa, nawet jeśli mowa o rozstrzygnięciach uznaniowych”. Orzeczenie to choć dotyczy rady gminy znajduje zastosowanie także i w tym przypadku.

– (…)  Rada Powiatu podejmując przedmiotową uchwałę nie dokonała ustaleń faktycznych potwierdzających, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy przez jego pracodawcę jest związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Rada Powiatu ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, że ,,zachodzi podejrzenie, iż przyczyną rozwiązania stosunku pracy może być pełnienie mandatu radnego”. Z treści uzasadnienia uchwały nie wynika jednak, aby jakikolwiek obiektywny materiał dowodowy potwierdzł tę tezę. Trzeba także zaznaczyć, że pracodawca jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem pełniącym mandat radnego wskazał fakt, że pracownik ten ,,wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem i celem”, co wynika z informacji uzyskanych przez pracodawcę i poczynionych przez niego ustaleń. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem sądów pracy takie przewinienie może stanowić nawet podstawę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z pracownikiem jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie można zaaprobować poglądu, że tego rodzaju przewinienie pracownicze powinno być objęte ochroną prawną na mocy art. 22 ust. 2 u.s.p. Jak wskazuje A. Rzetecka-Gil [w:] op. cit.: ,,Powołując się na konstytucyjną zasadę związania organów administracji publicznej prawem – wynikającą z art. 7 Konstytucji RP – uznano, że decyzja rady musi być bezwzględnie podporządkowana ochronie wartości, które są istotne i chronione przez porządek prawny (wyr. NSA z 6.5.2003 r., II SA/Kr 363/03, Legalis). Wskazuje się, że w demokratycznym państwie prawa nie istnieje kategoria swobodnego uznania administracji”. Dowolne stosowanie przez Radę Powiatu ochrony prawnej w postaci odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem pełniącym mandat radnego w sytuacji, gdy brak stosownych przesłanek faktycznych do wyrażenia tej odmowy, stanowi działanie Rady Powiatu w będące swobodnym uznaniem administracji, a zatem niezgodne z zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP i art. 22 ust. 2 u.s.p. – czytamy w uzasadnieniu.

Na  rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

O sprawie radnego pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this